Villkor gällande preferensaktie Uppland Kredit AB (publ)

Dessa villkor gäller från 2019-06-10

Bakgrund

För att kunna möta den ökande efterfrågan på företagskrediter har bolagsstämman i Uppland Kredit AB den 5 april 2019 beslutat att bemyndiga bolagets styrelse att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av upp till 200 000 Preferensaktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Investering (Teckning av Preferensaktier)

Priset (Teckningskursen) för Preferensaktierna är 10 000 kronor per aktie. Minsta köp är 5 aktier. Anmälan om köp ska ske på Bolagets hemsida (https://upplandkredit.se). Bolaget förbehåller sig att utan förbehåll avslå anmälningar. Teckning av Preferensaktier görs sedan genom inbetalning av Teckningslikviden på Bolagets Bankgironummer 5390-5782 (ange personnummer eller organisationsnummer som referens). Betalning ska vara bolaget tillhanda senast den sista bankdagen i innevarande månad för att få tilldelning i nästkommande månad. Bolaget förbehåller sig rätten att besluta om tilldelning.

Utdelning

Preferensaktierna ska medföra årlig utdelning på 700 kronor per aktie som utbetalas månadsvis, en tolftedel per månad. Avstämningsdag för utdelning är den sista vardagen i månaden och utbetalning sker senast den femte bankdagen efterföljande månad. Utdelning beräknas från första dagen i månaden som Preferensaktien tilldelas tills dagen då den inlöses. Tilldelning sker normalt senast femte bankdagen i efterföljande månad räknat från tiden då teckningsanmälan inkom på Bolagets hemsida och betalning kommit Bolaget tillhanda.

Uppland Kredit lämnar kontrolluppgift men drar inte av preliminärskatt för privatpersoner. Det betyder att utdelningen kommer förtryckt i deklarationen. Företag hanterar deklaration och skatteinbetalning i samband med sin ordinarie deklaration.

Återköp av Preferensaktier

Investeraren kan när som helst begära återköp av Preferensaktier via e-post till kontakt@upplandkredit.se. Bolaget åtar sig att köpa tillbaka Preferensaktier till 10 000 kr jämte upplupen utdelning. Begäran om återköp ska ha inkommit senast den 10e bankdagen i månaden för att kunna utbetalas senast den femte bankdagen efterföljande månad. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om återköp.

Inlösen av Preferensaktier

Bolaget äger rätt att med 90 dagars varsel lösa in valfria Preferensaktier till 10 000 kr jämte upplupen utdelning. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om inlösen.

Överlåtelse av Preferensaktier

Preferensaktierna kan inte överlåtas och är behäftade med en förköpsklausul. Detta innebär att en preferensaktieägare som önskar överlåta sina aktier ska skriftligen anmäla detta till Bolagets styrelse. Priset för aktierna ska vara 10 000 kronor per aktie. För vidare information se Bolagets Bolagsordning.

Övrigt

För ytterligare detaljer, se Bolagets Bolagsordning.

 

Styrelsen, Uppland Kredit (publ), 2019-06-10

Nyheter

Var tredje företagare drabbad av it-brott – så skyddar du bolaget

Alarmerande ökning av bedrägerier och kapade lösenord mot svenska företagare. De senaste två åren har andelen företagare som utsatts för it-brottslighet ökat med över 50 procent – från 19 till 29 procent.

Krångliga 3:12-regler kan hårdna

Fåmansbolag hotas av skattehöjningar i stället för lättnader i det redan snåriga regelverket.

Två stora hot mot småföretagens tillväxt

Kompetensbrist och kostnader hindrar företagen från att nyanställa och växa, visar ny rapport.
Fler nyheter