Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter/integritetspolicy

1. Identitet och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Uppland Kredit är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som utförs inom verksamheten. Våra kontaktuppgifter finns längst ner på hemsidan www.upplandkredit.se.

2. Ändamål och lagliga grunden

Uppland Kredit behandlar de person uppgifter som lämnas i samband med ansökan/ intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal. Ändamålen med Uppland Kredits behandling av personuppgifterna är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut om att t.ex. lämna ett lån samt att administrera och fullgöra ingångna avtal, vilket utgör den lagliga grunden förbehandlingen.

Behandling av personuppgifter sker också för att Uppland Kredit ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, vilket också utgör den lagliga grunden. Uppland Kredit hämtar ut personuppgifter från andra källor än kunden:
– offentliga register för att utföra identitetskontroll och kreditupplysning genom Creditsafe i Sverige AB och/eller UC AB Sverige

Uppland Kredit behöver behandla bl.a. dessa kategorier av personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bl.a. lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifterna kan – om kunden inte skriftligen begärt att ej delta i direktreklam – komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till kunden. Personuppgifter kan vidare behandlas som underlag för finansiell rådgivning.

3. Mottagare av personuppgifter

Behandling av personuppgifterna kan – inom ramen för gällande regler om banksekretess – ske av andra bolag i koncernen, av företag som koncernen samarbetar med och andra parter som Uppland Kredit anlitar för utförande av tjänster enligt ändamålen med behandlingen. Personuppgiftsbiträdeavtal har skrivits på med parter som utför personuppgiftsbehandling åt Uppland Kredits räkning.

Om det krävs enligt lag, myndighetsbeslut eller annan reglering kan Uppland Kredit även lämna ut personuppgifter till myndigheter.
Uppland Kredit avser inte att överföra personuppgifter till tredjeland utanför EU.

4. Lagringstid

Uppland Kredit sparar personuppgifter så länge de behövs för de ändamål och lagliga grunden ovan, dvs. under gällande avtal och den tid därefter som krävs för att Uppland Kredit ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag.

5. Rättigheter som Kredittagare och Borgenär

Det finns flera rättigheter som fysiska personer har enligt dataskyddsförordningen:
– få information om och tillgång till sina personuppgifter som skickas till folkbokföringsadressen,
– få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade,
– begära radering, begränsning av personuppgiftsbehandling och invända mot behandlingen under vissa förutsättningar,
– rätt att få personuppgifterna överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet),
– lämna klagomål om behandling av personuppgifter till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) 

Skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran eller invändning ska skickas till Uppland Kredits adress (1) gång per år. Begäran prövas av Uppland Kredit i det enskilda fallet. Uppland Kredit kan inte alltid radera personuppgifter eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av gällande lagstiftning.

Nyheter

Var tredje företagare drabbad av it-brott – så skyddar du bolaget

Alarmerande ökning av bedrägerier och kapade lösenord mot svenska företagare. De senaste två åren har andelen företagare som utsatts för it-brottslighet ökat med över 50 procent – från 19 till 29 procent.

Krångliga 3:12-regler kan hårdna

Fåmansbolag hotas av skattehöjningar i stället för lättnader i det redan snåriga regelverket.

Två stora hot mot småföretagens tillväxt

Kompetensbrist och kostnader hindrar företagen från att nyanställa och växa, visar ny rapport.
Fler nyheter